Verkoopsvoorwaarden

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen GH Computers en zijn klanten. De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele eigen voorwaarden van de klant. GH Computers kan in bepaalde omstandigheden een afwijking op één of meerdere van deze voorwaarden toestaan, maar in dat geval blijven de overige voorwaarden nog steeds van toepassing.

2. Alle prijslijsten, prijsberekeningen of andere voorstellen van GH Computers, inclusief de prijzen vermeld op onze website worden enkel gegeven als inlichting en zijn niet bindend. Onze prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, zonder voorafgaand bericht.

3. GH Computers behoudt zich het recht voor om de prijzen, opgegeven bij bestelling, te wijzigen voor de levering van de goederen ten gevolge van koersschommelingen, prijsstijgingen bij onze leverancier of wijziging van een belasting of taks. In geval de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de klant het recht om binnen de 2 dagen na mededeling ervan en voor levering van de goederen de bestelling te annuleren.

4. Bestellingen kunnen geplaatst worden in onze winkel, per telefoon, fax of via de website van GH Computers. De klant die een bestelling plaatst, geeft GH Computers het recht hem de bestelde goederen te leveren en te factureren en verbindt zich ertoe de factuur te betalen.

5. Bestellingen van goederen die speciaal voor de klant moeten worden besteld of op maat van de klant worden gemaakt kunnen niet worden geannuleerd. Bij annulatie van andere bestellingen is de klant een schadevergoeding verschuldigd van 10% van de totaalprijs van de bestelling.

6. De leveringstermijnen worden alleen als inlichting opgegeven en zijn niet bindend. Een vertraagde levering geeft de klant niet het recht op een prijsvermindering, schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

7. Wanneer de goederen om eender welke reden niet meer kunnen geleverd worden heeft GH Computers het recht de overeenkomst te verbreken zonder dat de klant hiervoor een schadevergoeding kan eisen.

8. Het vervoer van de goederen gebeurt op risico van de klant, ongeacht het vervoermiddel.

9. Af te halen goederen blijven maximaal 5 dagen gereserveerd voor de klant, tenzij een langere termijn schriftelijk wordt overeengekomen. Indien de goederen na deze termijn niet werden afgehaald zal GH Computers de overeenkomst beschouwen als verbroken door de klant en zal een schadevergoeding worden aangerekend van 10% van de totaalprijs van de bestelling of, in geval van speciaal voor de klant bestelde of op maat gemaakte goederen, de totale waarde van deze goederen.

10. Goederen blijven steeds eigendom van GH Computers tot volledige betaling ervan.

11. Facturen zijn contant betaalbaar bij GH Computers. Alle facturen dienen te worden betaald bij afhaling of levering van de goederen of, indien schriftelijk overeengekomen, binnen een termijn van maximaal 30 dagen na factuurdatum.

12. Bij niet betaling op de vervaldag van een factuur, dient de klant een schadevergoeding te betalen van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 50 Euro. Tevens zal de klant een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag.

13. Klachten in verband met foutieve of onvolledige leveringen dienen binnen de 7 dagen na ontvangst aan GH Computers worden meegedeeld per aangetekend schrijven. Na deze termijn zal de klacht niet meer worden aanvaard.

14. Op alle door GH Computers verkochte goederen, is uitsluitend de fabrieksgarantie van toepassing.

15. GH Computers behoudt zich het recht voor om ten allen tijde deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de klant. De huidige verkoopsvoorwaarden zijn steeds te vinden op de website (www.ghcomputers.be) en kunnen op verzoek van de klant schriftelijk worden verkregen.